Projekt: Vzdelávanie pre trh práce

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk

Názov projektu:  Vzdelávanie pre trh práce

Kód projektu v ITMS2014+ : 312011G522

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho,
neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí,
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných
spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri
výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých
kompetencií
Výška nenávratného príspevku: 179 669,36 EUR

Financovanie:

Termín realizácie:                             

jún 2018 – máj 2020

Konkrétny cieľ projektu:

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie

Aktivity projektu

Aktivita 1: Identifikácia chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb
Aktivita 2: Tvorba a realizácia vzdelávacích programov
Aktivita 3: Spolupráca so zamestnávateľmi

Viac informácií o projekte nájdete tu: Formulár príkladov dobrej praxe

Dotazník – IKT sektor:

Manažment a riadiaci pracovníci: https://goo.gl/forms/jlxE33qXJjfUVvO22

Zamestnaní respondenti / Zamestnanci: https://goo.gl/forms/4X7d6zebYktXSJTJ2

Respondenti do 25 rokov: https://goo.gl/forms/cZufckLHUly9T1SK2

Dotazník – Sektor stavebníctva:

Manažment a riadiaci pracovníci: https://goo.gl/forms/0ctcOGnwD9nJK2Gk2

Zamestnaní respondenti / Zamestnanci: https://goo.gl/forms/CQp92l1UnV2CPYbu1

Respondenti do 25 rokov: https://goo.gl/forms/KbkvfsDWjIiRGNoc2

Dotazník – Agro sektor:

Manažment a riadiaci pracovníci: https://goo.gl/forms/kLZX7HX83qjeXe6p1

Zamestnaní respondenti / Zamestnanci: https://goo.gl/forms/twQr6eda9IdhQM1x1

Respondenti do 25 rokov: https://goo.gl/forms/xdqrxw1fKQFZ3og92

 

Galéria z konferencie:

Vzdelávanie pre trh práce

2. – 4. mája 2019 Hotel Partizán Tále

2. Galéria školenia:

Komunikačné zručnosti 17.8.2020

Tímová spolupráca 18.8.2020