Projekt: Vzdelávanie pre trh práce

ZMLUVY „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk Názov projektu:  Vzdelávanie pre trh práce Kód projektu v ITMS2014+ : 312011G522 Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: Vzdelávanie Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie …

Projekt: Vzdelávanie pre trh práce Čítajte viac »